Voorwaarden

1    Geldigheid van deze voorwaarden en definities

 

1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten door ons met de koper aangegaan.

1.2  Er kan niet worden afgeweken van onze leveringsprocedure zoals vermeld onder punt 4.

1.3  Een opdrachtgever die op voorwaarden van de verkoper (mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze) gekocht heeft, moet zich houden aan de voorwaarden ook al is de aankoop niet schriftelijk bevestigd.

 

2   Begrippen

 

2.1 Hisart Gallery wordt in deze voorwaarden verstaan als het bedrijf dat verkoopt en is dus geen

      consument.

2.2 Onder consument wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever voor het te kopen

      product.

2.3 Koop op afstand is een aankoop waarbij koper en verkoper elkaar bij die aankoop niet

      hebben gezien, zoals het geval is bij aankoop via internet. Een en ander is zo bedoeld in de

      wet ; “Kopen op afstand” van 1 februari 2001

 

3    Prijzen

 

3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de prijzen die op het tijdstip van de

      bestelling gelden. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld

      door verhoging van rechten of accijnzen (bijv. BTW) dan behouden wij het recht om het

      prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.  

3.2 Kortingen worden per transactie verleend en geven geen recht op dezelfde kortingen bij een

      volgende bestelling.

3.3 Alle op de internetsite hisartgallery.com vermelde prijzen zijn inclusief BTW en

      verzendkosten.

 

3.4 Betalingen geschieden via de site hisartgallery.com op de dag van bestelling.

 

4    Levering en verzending

 

4.1 Levertijden gaan pas in werking na de ontvangst van het gehele factuurbedrag.

4.2 Indien er geen levertijd is overeengekomen, dan zal de bestelling in ieder geval

      binnen 30 dagen geleverd worden.

4.3 Als wel een levertermijn is overeengekomen moet deze zoveel mogelijk

      gerespecteerd worden tenzij er sprake is van overmacht. De leveringsdatum kan

      niet beschouwd worden als fatale termijn.

4.4 Verzending van door ons geleverde goederen geschiedt steeds voor rekening en

      risico van de opdrachtgever. Wij hebben evenwel het recht om de wijze van

      verzending naar ons inzicht te regelen, voor zover de opdrachtgever geen nadere

      aanwijzingen daaromtrent geeft.

      Een transportverzekering is voor rekening van de opdrachtgever.

      Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft nooit recht op

      schadevergoeding.

 

 

 

 

 

 

 

5    Schade

 

5.1 De consument is gehouden onmiddellijk na ontvangst van de werken te controleren

      of deze overeenstemt met de in de overeenkomst vermelde specificaties en of de werken

      zich in goede staat bevinden.

      Eventuele gebreken en onjuistheden dienen binnen 96 uur na aflevering aan Hisart Gallery  te

      worden meegedeeld.

      Indien niet binnen 96 uur gereclameerd is wordt aangenomen dat de werken in goede staat

      zijn ontvangen door de cliënt.

 

6    Aansprakelijkheid

 

6.1 Bij schade dient het werk naar de afzender worden teruggestuurd en volgt restitutie

      van maximaal de overeengekomen prijs.

 

7    Commercie

 

7.1 In geen geval mogen de werken gepubliceerd of gereproduceerd

      worden zonder schriftelijke toestemming van Hisart Gallery.

7.2 De consument is volledig aansprakelijk voor alle mogelijke schade die kan voortvloeien

      uit het onrechtmatig publiceren of reproduceren van de aangekochte werken.

 

8    Geschillen en toepasselijk recht

 

8.1 Bij geschillen is voor alle overeenkomsten en transacties het Nederlandse recht van

      toepassing.

8.2 Alle geschillen en vorderingen welke tussen Hisart Gallery en de opdrachtgever mochten zijn

      ontstaan, zullen beslist worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

8.3 Wij zijn echter gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten in welk geval wij de

      opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.